bedwetting healthcare medinformer

When is bedwetting a problem?1,2

Most children have developed control of their bladder by the age of 5 years. However, boys do tend to develop proper bladder control and maintain dryness at night later than girls. Bedwetting at ages 6 – 7 years becomes problematic because the child is in school and may experience social problems.

Will the problem resolve naturally?4,5

 • 15% of children will stop bedwetting without treatment
 • If severe bedwetting is not treated, it can continue into adolescence and adulthood
 • Bedwetting occurs in 2 – 3 % of adults

BEDWETTING CAN BE TREATED SUCCESSFULLY!

What causes bedwetting?3,4

Life stressors have been linked to bedwetting; however, most children with this problem have no history of any major life events.

The most common causes of bedwetting are due to one or more of the following:

 • Overproduction of urine at night (the most common problem)
 • Reduced capacity of the bladder to store urine at night or over-activity of the bladder
 • Inability to wake in response to full bladder sensation

How common is bedwetting?4

 

Effects of bedwetting on a child4,5

 • Low self-esteem
 • Social withdrawal
 • Anxiety
 • Fear of sleeping over at friends’ houses
 • Sleep disturbances

What can I do to help my child?6

 • Reassure your child that this is a common problem and is not his/her fault
 • Effective treatment is available. Contact your doctor for advice
 • Encourage your child to go to the toilet frequently during the day, especially just before bedtime and on awakening
 • Reduce the amount of fluid consumed in the evening
 • Encourage physical activity
bednatmaak

Wanneer is bednatmaak ‘n probleem?1,2

Die meeste kinders sal teen die ouderdom van 5 jaar reeds beheer oor hul blaas ontwikkel het. Seuns is egter geneig om later as dogters behoorlike blaasbeheer te ontwikkel, asook die vermoë om snags droog te bly. Teen die ouderdom van 6 – 7 jaar word bednatmaak as problematies beskou, omdat kinders dan reeds skool begin bywoon en sosiale probleme kan ervaar.

Sal die probleem van nature self oorgaan?4,5

 • 15 % van kinders sal sonder behandeling ophou bednatmaak
 • As ernstige bednatmaak nie behandel word nie, kan dit tydens adolessensie en volwassenheid voortduur
 • Bednatmaak kom by 2 – 3 % van volwassenes voor

BEDNATMAAK KAN SUKSESVOL BEHANDEL WORD!

Wat veroorsaak bednatmaak?3,4

Bednatmaak kan met spanning verband hou, maar die meeste kinders met hierdie probleem het geen geskiedenis van ernstige trauma nie.

Die algemeenste oorsake van bednatmaak kan aan een of meer van die volgende toegeskryf word:

 • Oormatige produksie van uriene gedurende die nag (die algemeenste probleem)
 • Veminderde kapasiteit van die blaas om uriene in die nag te stoor of ‘n ooraktiewe blaas
 • Onvermoë om in reaksie op die sensasie van ‘n vol blaas wakker te word

Hoe algemeen is bednatmaak?4

 

Uitwerking van bednatmaak op ‘n kind4,5

 • Lae selfbeeld
 • Sosiale onttrekking
 • Angsversteurings
 • Vrees vir oorslaap by vriende se huise
 • Slaapversteurings

Wat kan ek doen om my kind te help?6

 • Stel jou kind gerus dat dit ‘n algemene probleem is, en nie sy/haar skuld is nie
 • Doeltreffende behandeling is beskikbaar. Kontak jou dokter vir raad
 • Moedig jou kind aan om gereeld gedurende die dag toilet toe te gaan, veral saans net voor slapenstyd en wanneer hy/sy soggens wakker word
 • Beperk vloeistof inname saans
 • Moedig fisiese aktiwiteite aan

1. van Dyk JC, et al. South African guidelines for the management of nocturnal enuresis. SAMJ 2003;93(5):338-340.
2. Hjalmas K, et al. Nocturnal Enuresis: An International Evidence Based Management Strategy. J of Urology 2004;171:2545-2561.
3. Kiddoo DA. Nocturnal enuresis. CMAJ 2012;184(8):908-911.
4. van Kerrebroeck P, Nørgaard JP. Desmopressin for the treatment of primary nocturnal enuresis. Pediatric Health 2009;3(4):311-327.
5. Vande Walle J, et al. Practical consensus guidelines for the management ofenuresis. Eur J Pediatr 2012:1-13.
6. Neveus T, et al. Evaluation of and Treatment for Monosymptomatic Enuresis: A Standardization Document From the International Children’s Continence Society. J of Urology 2010;183: 441-447.

Brought to you by

ferring-bed-wetting

Related Information

Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments
Filter by Custom Post Type
Portfolios

Feel Good. Share it.

menopausepsoriasis